پویا

کاهش پوشش چادر برقه

ارسال شده توسط حسينا عظيمي در تاریخ 04 جولای 2011

چادرسیاه سراپای بدنش پوشانده تنها صورت گندمگونش را که لبخندی فراگرفته در حلقه ی چادر نمایان است.

خدیجه دختریست که 22 سال از بهارعمرش را سپری نموده است،اودر حالیکه چادرش را مرتب میکند نظرش را راجع به پوشش چادر چنین بیانمیکند.

“چادر پوششی است که میتوان با آن هم حجاب را رعایت کرد، حتا بهتر از چادربرقه،زنان می توانند با پوشش اسلامی در همه اماکن شرکت کنند و بدون اینکه نیاز به کس دیگری داشته باشند و مشکلات خود را حل نمایند، واگر این پوشش بصورت اسلامی و درست آن باشدهیچ مشکلی برای خانم­ ها بوجود نمی آید.” مشاهده ادامه مطلب »

نام بدرالدین حقانی وارد لیست سیاه گردید

ارسال شده توسط حسينا عظيمي در تاریخ 12 ژوئن 2011

                                                                ورود بدرالدین حقانی به لیست سیاه 

بدرالدین حقانی براساس فرمان اجراییو­­ی 13224ایالات متحده آمریکا(که طی آن تروریستان وحمایت کنندگان آنها راشامل میگردد)واردلیست سیاه گردید.

بدرالدین حقانی رهبرشبکه تروریستی شبکه دهشت افگنی حقانی, که یک گروپ متحد شورشیان طالب است, درمناطق قبایلی وزیرستان شمالی فعالیت دارد. 

براساس این فرمان هرنوع دارایی وملکیت بدرالدین حقانی در حوزه قضایی ایالات متحده امریکا که وی از آن نفع می برد مسدود گردیده  ومانع هرنوع معاملات مالی آمریکایی ها به نفع وی گردیده است.

شبکه حقانی درسدر فعالیت های شورشی درافغانستان قرارداردکه مسئول حملات دهشت افگنانه ی وسیع درافغانستان است.

ادامه مطلب..

همچنان بدرالدین حقانی عضوشورایی میرام شاه بوده که فعالیت های شبکه حقانی را کنترول میکند و باشورشیان وجنگجویان خارجی مینماید.

گفته میشود که بدرالدین حقانی مسئول آدم ربایی ها توسط شبکه حقانی می باشد .وی درسال2008 مسولیت ربودن دیوید رهاد گزارشگر نیویورک تایمزرا پذیرفته بود.

بدرالدین همچنان در زمان اسارت گزارشگرمذکوروی رادرزمینه تهیه نوارهای ویدیوی نامه های که طی آن خواستار پول وتبادله زندانیان  می گردید, مجبور به همکاری با خود نموده بود.

برعلاوه اقدامات تازه ایالات متحده امریکا،شامل سازی بدرالدین حقانی در لیست سیاه توسط کمیته ی تعزیرات1267 سازمان ملل متحد,ایالات متحده امریکا از همه کشورهای شامل این سازمان میخواهد تاازهر نوع همکاری با وی خودداری نمایند

این اقدامات ایالات متحده امریکا نشان دهنده تصمیم بین اللملی در زمینه ازبین بردن شبکه های تروریستی و پاسخی است بر تهدید های دهشت افگنان در افغانستان و پاکستان.

 روابط واشنگتن وامریکا تیره تر از قبل

فرمانده شبکه حقانی وارد لیست سیاه گردید